Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Minh Tân - Kiến Xương - Thái Bình
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo tổng kết thục hiện công tác công khai năm học 2018 -2019

B¸o c¸o TỔNG KẾT      

              THỰC HIỆN CÔNG TÁC CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020

                                       TRƯỜNG MẦM NON MINH TÂN

 

Thực hiện công văn số 175/CV-PGDĐT ngày 30/5/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Xương v/v thực hiện 3 công khai năm học 2018-2019, trường Mầm non Minh Tân báo cáo kết quả thực hiện công tác công khai cam kết công khai chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 và kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm hoc 2018-2019 như sau:

I. Đặc điểm, tình hình.

- Nhà trường có các văn bản và hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục;

- Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể của địa phương, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và phụ huynh học sinh đồng thuận với việc thực hiện công khai tại cơ sở giáo dục.

- Nhµ tr­êng ®· thùc viÖc c«ng khai theo th«ng t­ sè 36/2017/TT-BGD§T ngµy 28/ 12 / 2017 cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vÒ viÖc thùc hiÖn c«ng khai ®èi víi c¬ së GD§T.

- C«ng khai tµi chÝnh theo th«ng t­ sè 61/2017/TT-BTC  h­íng dÉn c«ng khai tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch vµ c¸c tæ chøc ®­îc NSNN hç trî.

- §· thùc hiÖn viÖc tæng kÕt, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c c«ng khai theo kÕ ho¹ch ®· x©y dùng tõ ®Çu n¨m häc cña ®¬n vÞ.

- §· thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ c«ng khai theo th«ng t­ 36/2017/TT-BGD§T trong nhµ tr­êng ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, minh b¹ch, ph¸t huy tÝnh d©n chñ, t¨ng c­êng tÝnh tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lý nguån nh©n lùc, c¬ së vËt chÊt, chÊt l­îng gi¸o dôc vµ thu chi tµi chÝnh.

 - §· c«ng khai tíi toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn trong nhµ tr­êng vµ tíi toµn thÓ phô hunh häc sinh vµo ®Çu n¨m häc, c¸c buæi s¬ kÕt, tæng kÕt, cuèi mçi n¨m häc, n¨m tµi chÝnh.

II. KÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c c«ng khai của nhà trường năm học 2018-2019

1. C«ng khai cam kÕt chÊt l­îng gi¸o dôc vµ chÊt l­îng gi¸o dôc thùc tÕ

a. Trong n¨m häc nhµ tr­êng ®· thùc hiÖn tèt viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ vÒ søc khoÎ, n¨ng lùc hµnh vi, ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y vµ ®iÒu kiÖn nu«i d­ìng. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc (theo biÓu 01- TT36/2017/TT-BGD§T ®Ýnh kÌm)

b. VÒ chÊt l­îng gi¸o dôc thùc tÕ:

+ 100% trÎ em ®­îc häc c¸c ch­¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc mÇm non theo quy ®Þnh.

+ 100% sè trÎ ¨n b¸n tró t¹i nhµ tr­êng, ®­îc kiÓm tra søc khoÎ ®Þnh kú vµ theo dâi b»ng biÓu ®å t¨ng tr­ëng.

+ Sè trÎ suy dinh d­ìng  ®· gi¶m h¬n so víi n¨m tr­íc  là 0,4%

KÕt qu¶ ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng sè liÖu thùc tÕ (theo biÓu 02- TT36/2017/TT-BGD§T ®Ýnh kÌm)

2. C«ng khai vÒ c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o chÊt l­îng gi¸o dôc

a. C¬ së vËt chÊt (theo biÓu 03- TT36/2017/TT-BGD§T ®Ýnh kÌm):

+ Nhµ tr­êng ®· cã phßng häc kiªn cè, nhµ vÖ sinh ®¹t chuÈn nh­ng vÉn cßn thiÕu 1 khu vÖ sinh cho c¸n bé gi¸o viªn.

+ DiÖn tÝch s©n ch¬i ®· ®¸p øng víi ®iÒu lÖ tr­êng mÇm non nh­ng diÖn tÝch hiªn ch¬i cßn thiÕu so víi quy ®Þnh.

+ ThiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu theo TT 01/2015/ VBHN-BGD  ngày 23/3/2015. Hµng n¨m ®· mua bæ sung nh­ng do trÎ häc vµ ch¬i nhiÒu nªn mau háng. Nhµ tr­êng ®· mua s¾m ®­îc mét sè thiÕt bÞ d¹y häc kh¸c nh­ng còng cßn Ýt ch­a ®¸p øng ®Çy ®ñ cho viÖc d¹y vµ häc do nguån kinh phÝ cßn h¹n hÑp.

+ Tr­êng ®· cã nguån n­íc hîp vÖ sinh, cã nguån ®iÖn vµ ®· kÕt nèi internet phôc vô cho viÖc d¹y vµ qu¶n lý gi¸o dôc.

b. §éi ngò nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn (theo biÓu 04- TT36/2017 /TTBGD§T ®Ýnh kÌm):

- Tæng sè c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn: 21ng­êi

+ C¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn vµ nh©n viªn ®­îc biªn chÕ: 07

+  Gi¸o viªn hîp ®ång ®ãng b¶o hiÓm: 14

+ CBCNV trªn chuÈn: 21/ 21  =  100% 

+ Gi¸o viªn thỏa thuận việc làm : 08

3. C«ng khai vÒ thu chi ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña phô huynh häc sinh theo n¨m tµi chÝnh 2018.

Công khai thu chi tài chính: ngân sách nhà nước cấp, dự toán, quyết toán thu chi các khoản thu theo Quyết định 2814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, các khoản chi theo năm học như chi lương, chi hoạt động thường xuyên

... ( Quy chế chi tiêu nội bộ).

a. C«ng khai dù to¸n thu chi ng©n s¸ch theo ng©n s¸ch cÊp trªn cÊp vµ giao trong n¨m (theo biÓu 2- TT/61/2017/TT-BTC)

b. Nhµ tr­êng ®· thùc hiÖn thu chi ng©n s¸ch nhµ n­íc theo ®óng luËt ng©n s¸ch, luËt kÕt to¸n cña Nhµ n­íc b¶o ®¶m chi ®óng môc ®Ých. H¹ch to¸n vµ b¸o c¸o kÞp thêi mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, h¹ch to¸n ®óng ch­¬ng, lo¹i, kho¶n, môc lôc ng©n s¸ch vµ tµi kho¶n kÕ to¸n. HÕt n¨m tµi chÝnh ®· b¸o c¸o quyÕt to¸n thu chi ng©n s¸ch nhµ n­íc lªn cÊp trªn vµ ®· ®­îc phª duyÖt theo sè ®· quyÕt to¸n (theo biÓu 3- TT61/2017/TT-BTC)

- KÕt qu¶ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch theo nghÞ ®Þnh 49/N§CP trong n¨m 2018: §· cã 11 häc sinh ®­îc miÔn häc phÝ víi tæng sè tiÒn: 5.180.000®, 11 häc sinh ®­îc hç trî tiÒn ¨n tr­a víi tæng sè tiÒn: 10.962.000®. Cã 7 häc sinh ®­îc gi¶m häc phÝ víi tæng sè tiÒn: 3.700.000®.

c. C¸c kho¶n thu cña phô huynh häc sinh: Nhµ tr­êng ®· thùc hiÖn thu ®óng, thu ®ñ, chi ®ñ theo QuyÕt ®Þnh sè 2814/Q§-UBND quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Th¸i B×nh. §Çu mçi n¨m häc nhµ tr­êng ®· tiÕn hµnh häp phô huynh toµn tr­êng ®Ó thèng nhÊt c¸c kho¶n thu theo quy ®Þnh vµ thu tho¶ thuËn víi phô huynh ®Ó thèng nhÊt c¸c møc thu phï hîp víi thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng vµ kh«ng v­ît møc trÇn so víi quy ®Þnh. Th­êng xuyªn cËp nhËt, h¹ch to¸n vµo sæ s¸ch b¸o c¸o mét c¸ch kÞp thêi.  (theo biÓu 09- TT61/2017/TT-BTC)

4. Hình thức và thời điểm công khai

   * Hình thức

-  Nhà trường tổ chức công khai thông qua họp HĐGV đầu năm, hội nghi sở kết, tổng kết, họp phụ huynh đầu năm, giũa năm, cuối năm

- Công khai đầy đủ chính xác minh bạch  bằng các văn bản vào đầu năm học, có báo cáo kết quả vào sơ kết, tổng kết năm học

- Thực hiện có hiệu quả bảng tin, bảng tài chính công khai của nhà trường

; niêm yết các khoản thu chi của năm học vào đầu năm học, đầu học kỳ 2 lên bảng tin của nhà  trường

- Thực hiện có hiệu quả các góc tuyên truyền của các nhóm lớp, nhà trường đưa các nội dung về chất lượng CSNDGD trẻ kết quả sức khỏe trẻ, chương trình thực hiện các nhóm lớp để phụ huynh phối hợp công tác CSNDGD trẻ

* Thời điểm công khai: Tháng 6/2019  và cập nhật bổ sung vào tháng 9/2019

III. Kế hoạch triển khai Quy chế công khai năm học 2019-2020.

1. Chỉ tiêu:

 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức sâu sắc về mục đích, nguyên

tắc của việc thực hiện công khai trong nhà trường;

- Nhà trường thực hiện đầy đủ, hiệu quả nội dung công khai;

2. Nội dung công khai:

Nhà trường tiếp tục công khai các nội dung theo Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ( Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/ 12/ 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tự số 61/2017/TT- BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; và Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

2.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.

Chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ: Bộ GD&ĐT ban hành, 37 tuần/năm học.

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình, Phối hợp thường xuyên, chặt chẽ gia đình – nhà trường và xã hội; thông qua Hội nghị cấp xã, họp Ban đại diện cha mẹ học sinh, họp phụ huynh toàn trường ( 3 lần/năm);

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học,...): Đáp ứng cơ bản các hoạt động, rèn luyện, học tập, vui chơi, thể dục vân động của học sinh; Có 5 phòng học, 7 phòng chức năng đảm bảo các trang thiết bị dạy học cần thiết và tối thiểu cho học sinh như tranh ảnh, máy tính, máy chiếu, ti vi, đầu đĩa...

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; nhiệt tình, trách nhiệm cao với các hoạt động giáo dục;

- Quản lý đội ngũ theo Điều lệ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn nhà trường.

2.2: Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nuôi ăn bán trú.

Có 1 bếp ăn đảm bảo theo bếp một chiều, các trang thiết bị phục vụ cho bếp ăn đầy đủ như tủ hấp cơm, bếp ga, tủ lạnh..vv...

Có bảng tài chính công khai thực hiện hằng ngày để CBGV-NV và phụ huynh được biết và theo dõi.Chế độ ăn của trẻ được cân đối trong ngày đảm bảo thu đủ chi đủ.chất lượng bữa ăn hợp lý đảm bảo tốt đáp ứng đúng yêu cầu của thực đơn.

2.3: Công khai thu chi tài chính.

- Tiếp tục thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ đã xây dựng và duyệt với Phòng Giáo dục tháng 01/2019

* Các khoản thu theo quy định và các khoản thu theo QĐ: 2814/2013/ QĐ -

UBND tỉnh thái bình ngày 16/12/2013

- Tiền thu thỏa thuận:

+ Học thêm thứ 7 : 10.000 đ/ngày/trẻ

+ Tiền nước uống: 10.000 đ//tháng/trẻ

+ Tiền mua sắm sửa chữa nhỏ: 150.000/năm/ trẻ

  • Tiền thu hộ chi hộ

+ Tiền  chăm sóc bán trú: 90.000 đ/tháng/ trẻ

+Tiền mua ĐDTTBNABT: 25.000đ/ tháng/ trẻ

+ Tiền ăn 13.000đ/ngày/trẻ trong đó tiền ăn 12.000đ; tiền chất đốt 1000đ

Trong đó nhà trẻ ăn 2 chính 1 phụ;  mẫu giáo ăn  1 chính 1 phụ

* Thu theo QĐ 1956/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Thái Bình

+ Tiền học phí: 70.000 đ/tháng/trẻ

3. Thời điểm và hình thức công khai:

- Nội dung được công khai từ đầu tháng 6/2019 và cập nhật bổ sung vào tháng  9 năm 2019                          

- Hình thức: Qua Nghị quyết họp chi bộ- họp BGH, họp hội đồng giáo viên,họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các nhóm lớp;  Họp phụ huynh học sinh toàn trường và lập tờ trình trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Triển khai tại Hội nghị công chức, viên chức đầu năm học để công khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, biểu điểm thi đua, quy chế chi tiêu nội bộ.

4. Biện pháp:

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm vững nội dung Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ( Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/ 12/ 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quán triệt sâu sắc tinh thần thực hiện tới các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.

- Hiệu trưởng thực hiện nghiêm túc nội dung công khai, luôn tạo sự đồng thuận, nhất trí cao với cán bộ giáo viên trong trường và lực lượng giáo dục.

- Các thành viên trong nhà trường cùng tích cực thực hiện và giám sát nhau để đảm bảo công khai đúng và hiệu quả.

- Đa dạng hóa các hình thức công khai.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về thực hiện công khai trong đơn vị.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác công khai năm học 2018-2019 và kế hoạch triển khai  quy chế công khai năm học 2019 – 2020 của trường mầm non Minh Tân. Trường mầm non Minh Tân xin trân trọng báo cáo./.

                                                                          Thủ trưởng đơn vị


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết