Một số hình ảnh thăm và chúc tết các đ/c Hiệu trưởng đã nghỉ hưu Xuân Nhâm Dần 2022