Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Minh Tân - Kiến Xương - Thái Bình
 • Trần Thị Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01669922623
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

 • Nguyễn Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01647550328
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Thượng Hiền -Kiến Xương - Thái Bình

 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01694298864
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Minh Tân - Kiến Xương -Thái Bình

 • Hoàng Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973124507
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Minh Tân - Kiến Xương -Thái Bình

 • Phan Thị Huê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0995471877
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Minh Tân - Kiến Xương - Thái Bình

 • Lê Thị Vui
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0973124507
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Minh Tân - Kiến Xương - Thái Bình

 • Ngô Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0987861294
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Minh Tân - Kiến Xương - Thái Bình

 • Hoàng Thị Thúy Hợp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0904176531
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Minh Tân- Kiến Xương - Thái Bình

 • Trần Thị Hóa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01674101064
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Minh Tân - Kiến Xương - Thái Bình

 • Lê Thị Én
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01682688142
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Minh Tân - Kiến Xương - Thái Bình

 • Phan Thị Định
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01684697681
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Minh Tân - Kiến Xương - Thái Bình

 • Phan Thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01688613392
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: Minh Tân - Kiến Xương - Thái Bình